Skip to main content
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene voorwaarden Kroonjuweel

 1. Identiteit ondernemer & toepasselijkheid
  1. Kroonjuweel is een project van Uttiloch Ontwikkeling, Elspeterweg 65 E, 3888 MT Uddel, bereikbaar per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en per telefoon op 06-51081201.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Kroon-juweel en de huurder van de vakantiewoning.
 2. Reserveringen
  1. Een reservering van de vakantiewoning kan zowel via de website als telefonisch plaatsvin-den en is definitief nadat de huurder akkoord is gegaan met deze Algemene voorwaarden, beide aanbetalingen heeft gedaan en Kroonjuweel per e-mail een reserveringsbevestiging met daarin alle reserveringsdetails aan de huurder heeft gestuurd. De huurder is verant-woordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
  2. Huurders dienen tenminste 21 jaar oud te zijn op het moment van reservering. Medehuur-ders die jonger dan 21 jaar zijn moeten tijdens het volledige verblijf worden vergezeld door de huurder. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg en na schriftelijke toestemming van het Kroonjuweel.
 3. Annuleringen & wijzigingen
  1. Het annuleren van de reservering vanwege onvoorziene omstandigheden door de huurder is mogelijk en dient per e-mail te worden gedaan. De annuleringskosten zijn als volgt:
   • a. Annuleringen tot 8 weken voor aankomst: geen kosten;
   • b. Annuleringen 4-8 weken voor aankomst: 50% van de huurprijs;
   • c. Annuleringen minder dan 4 weken voor aankomst: 100% van de huurprijs.
  2. Het wettelijke herroepingsrecht geldt niet voor de huur van een accommodatie, de huur-der kan er daarom geen beroep op doen.
  3. Kroonjuweel kan in geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden, of het niet-tijdig betalen van de eerste óf tweede aanbetaling de reservering eveneens per e-mail annule-ren. In geval van annuleringen wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden heeft de huurder recht op een volledige restitutie van de (reeds) betaalde huurprijs.
  4. In dat geval heeft de huurder recht op een volledige vergoeding van de (reeds betaalde) huurprijs.
  5. Het wijzigen van een reservering is tot 8 weken voor de aankomst mogelijk, mits de huur-prijs daardoor niet lager uitvalt dan de oorspronkelijke huurprijs. Kroonjuweel mag wijzi-gingskosten in rekening brengen.
  6. Het is niet mogelijk om de huurovereenkomst aan een derde over te dragen.
 4. Prijzen & betaling
  1. Alle bedragen zijn inclusief btw. De huurder dient 50% van de huurprijs op het moment van de reservering te betalen, het restant dient uiterlijk 8 weken voor de aankomst te zijn be-taald. Bij een aankomst minder dan 8 weken voor de reservering dient de totale huurprijs per ommegaande op het moment van reserveren te worden betaald. Verder is de huurder een borgsom van € 250,00 verschuldigd.
  2. Bij niet-tijdige betaling van de huurprijs mag Kroonjuweel de huurovereenkomst annuleren en de huurder annuleringskosten in rekening brengen. Bij een annulering wegens niet-tijdige betaling van een aanbetaling is art. 3.1 van overeenkomstige toepassing en worden de annuleringskosten aan de hand van dat artikel bepaald.
  3. Kroonjuweel mag de annuleringskosten verrekenen met reeds door de huurder betaalde bedragen.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Het gebruik van de vakantiewoning en alle bijbehorende faciliteiten is voor eigen risico van de huurder. Kroonjuweel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en letsel door welke oorzaak dan ook.
  2. Kroonjuweel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte en overlast-gevende acti-viteiten in de buurt van de vakantiewoning.
  3. De huurder is aansprakelijk voor alle tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de vakan-tiewoning en de bijbehorende faciliteiten.
 6. Huisregels
  1. De vakantiewoning is op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15:00. Op de dag van ver-trek dient de huurder de vakantiewoning uiterlijk om 10:00 te verlaten. Aankomst en ver-trek op zondag is niet mogelijk. Bij het verlies van sleutels zullen kosten in rekening worden gebracht.
  2. De vakantiewoning wordt in goede en nette staat aan de huurder ter beschikking gesteld. De huurder dient de vakantiewoning zorgvuldig te behandelen en in nette staat achter te laten bij vertrek. Afval dient in de daartoe bestemde afvalcontainers te worden gedepo-neerd. Eventuele schade dient bij vertrek te worden gemeld en direct te worden betaald. Wanneer de vakantiewoning beschadigd wordt achtergelaten of niet schoon is mag Kroon-juweel de kosten hiervoor in rekening brengen bij de huurder of verrekenen met de borg-som.
  3. Bij een afwezigheid van de huurder dienen alle losse zaken rondom de vakantiewoning weggeborgen te zijn.
  4. De volgende zaken zijn in ieder geval niet toegestaan in de vakantiewoning:
   • a. Het houden van huisdieren;
   • b. Overschrijding van het maximaal aantal toegestane personen;
   • c. Het laten overnachten van bezoekers;
   • d. Het veroorzaken van enige vorm van overlast;
   • e. Het veroorzaken van buitengeluid na 23:00 ’s-avonds;
   • f. Het veroorzaken van schade aan de vakantiewoning, de tuin of zaken die bij de vakantiewoning horen;
   • g. Open vuur in de tuin.
  5. Bij het constateren van een overtreding van de huisregels volgt een waarschuwing. In drin-gende gevallen of bij een aanhoudende overtreding heeft Kroonjuweel het recht om (een gedeelte van) de borgsom in te houden of de huurovereenkomst per direct te annuleren, onverminderd het recht van Kroonjuweel op enige vorm van schadevergoeding voor de schade die als gevolg van de overtreding is ontstaan. De huurder kan in dat geval geen aan-sprak maken op enige vorm van schadevergoeding.
  6. In gevallen waarin de huisregels niet voorzien zullen partijen in overleg treden.
 7. Overig
  1. Kroonjuweel kan deze Algemene voorwaarden wijzigen. De actuele versie van de Algemene voorwaarden is op elk moment te raadplegen via de website van het Kroonjuweel.
  2. Eventuele nietigheid van bepalingen uit deze Algemene voorwaarden tast de geldigheid van de rest van de bepalingen niet aan. Partijen zullen dan in overleg treden en de nieuwe be-palingen vaststellen die zoveel mogelijk recht doen aan de bedoeling van de oorspronkelij-ke bepalingen.
  3. Een overmacht situatie resulteert niet in een schending van de overeenkomst tussen Kroonjuweel en de huurder als de partij die zich hierop beroept alle redelijke maatregelen heeft genomen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en de overmacht situatie niet het gevolg is van het feit dat de partij redelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van de overmacht situatie niet heeft genomen. De partij die zich beroept op overmacht zal de andere partij hierover zo spoedig mogelijk informeren.
 8. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen Kroonjuweel en de huurder is Nederlands recht van toepassing.
  2. Bij een geschil zullen partijen eerst proberen om samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan zal het geschil aan de volgends de wet bevoegde rechter worden voorgelegd.